စ်ာန္ေလွာ္ေနၾကာ၏ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သားသားမီးမီးမ်ားအတြက္ ၅၀, ၁၀၀ အထုပ္မွ ကစားစရာအ႐ုပ္ေလးမ်ားႏွင့္ စတစ္ကာမ်ား၊ လူငယ္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ၂၀၀ိ - တန္ မွ ၅၀၀ိ - တန္ထိ လွပေသာစတစ္ကာမ်ားႏွင့္ ကံေကာင္းေစမည့္ ေငြသားမဲမ်ားပါဝင္ပါသည္။

ျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္   ေနၾကာအိတ္ၾကီးတုိင္းတြင္အမ်ိဳးအစား စုံလင္ေသာလက္ေဆာင္မဲမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၊      ႏွစ္စဥ္လက္ေဆာင္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။

စ်ာန္ေနၾကာကို အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္တိုင္းရွိ မုန႔္မ်ိဳးစုံ ေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္တိုင္းတြင္ လက္လီလကၠားဝယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ေတာ္ဝင္ေနၾကာဆီ ႏွင့္ ေတာ္ဝင္ေျမပဲဆီ  မ်ားကိုလူမ်ိဳးဘာသာမေရြး စားသုံးနိုင္ေစရန္အတြက္ အထူးသန႔္ရွင္းစြာ အေလးထား ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

ေတာ္ဝင္အေလွာ္မ်ိဳးစုံ - ပီတာခ်ိဳေစ့၊ ပ်ားရည္ဗာဒံေစ့၊ ေျမပဲဆံေလွာ္၊ ဆားေလွာ္ဗာဒံေစ့ေလွာ္၊ ေနၾကာေစ့ေလွာ္ စသျဖင့္ အျခားျခားေသာ အေစ႔အစံမ်ားကို လက္ေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထည့္သြင္းလၽွက္ မၾကာမီ ေစ်းကြက္အတြင္းေရာက္ရွိပါမည္။