ဆက္သြယ္ရန္

အေရာင္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္ဌာန(႐ုံးခ်ဳပ္)
Hot Line- ၀၉၉၇၁၈၃၄၄၃
Ph: ၀၉၆၅၀၆၁၉၈ , ၀၉၆၅၀၆၁၉၇ , ၀၉၉၇၁၈၃၄၄၃ , ၀၉၉၇၁၈၃၄၄၂
 
စ်ာန္ျမန္မာရဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း စုံစမ္းေမးျမန္လိုပါက
ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းၿပီး ပို႔လိုက္႐ုံပါပဲ

အြန္လိုင္းမွ စုံစမ္းရန္